Fastställa föräldraskap – inte lika för alla

Lagar och regler om familjen, speciellt föräldrabalken har funnits länge. Föräldrabalken har i fler steg, efter olika utredningar, moderniserats och tar sikte på att alltid utgår ifrån barnets bästa. Men trots modernisering så finns det fler delar där lagen släpar och det leder till att det inte blir likahantering för alla familjer. För heterosexuella par är det tydligt vad som händer och vad som krävs när ett barn föds. Är paret gifta blir saken än enklare, allt sker per automatik då det finns en föräldrapresumtion för gifta män. Det innebär att en man som är gift med en kvinna som får barn presumeras vara far till barnet. Är en man och kvinna som får barn tillsammans inte gifta så måste faderskapet erkännas och båda föräldrarna måste underteckna handlingar hos familjerätten eller skicka en blankett till skatteverket för att de ska få gemensam vårdnad om barnet. Lite krångligare alltså men fortfarande tydligt.

Jag har länge tyckt att lagen behöver förändras och bli mer jämställd och modern. Det har inte varit lika för alla då föräldrar av samma kön eller en person som ändrat sin könstillhörighet inte haft en lika tydlig väg att gå när denne blivit förälder. Nu har dock ett lagförslag kommit och jag tänkte kort gå igenom några punkter i detta för att förenkla det hela. Lagen föreslås träda i kraft år 2021 och jag ser det som väldigt positivt att dessa regler förenklas och förtydligas.

Det har i augusti 2018 lämnats in ett betänkande där det föreslås en lagändring som ska modernisera reglerna om faderskap och föräldraskap ytterligare. I förslaget talas det om att det ska bli möjligt att elektroniskt bekräfta föräldraskap. Det föds ungefär 45 000 barn utanför äktenskap i Sverige varje år och denna förändring kommer att förenkla för många föräldrar att registrera föräldraskap.

En annan förändring som föreslås är att en föräldraskapspresumtion ska ersätta den faderskapspresumtion som finns idag. Detta steg leder till en mer neutral lag där alla behandlas lika, alla barn har inte en manlig förälder och har därför inte en ”fader” på det sätt som presumeras i den befintliga lagen. Det nya förslaget leder med andra ord till att om en kvinna får barn och är gift med en annan kvinna presumeras denna vara förälder till barnet. Det är även föreslaget att ovan ska gälla föräldrar och äktenskap där en eller båda ändrat sin könstillhörighet. Detta betyder att det för alla gäller att äktenskapet utgör grund för föräldraskapspresumtion.

Dessa förslag är otroligt viktiga för att närma oss en likabehandling och mer jämställd lag. Det finns såklart mycket mer som behöver göras och för tillfället för man lösa det på andra sätt men detta är et stort steg i rätt riktning. Vill du läsa mer finns hela betänkandet här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201868/ .

Trots detta finns det fortfarande många fall där allting inte är helt tydligt. Fler fall där adoptioner eller liknande tar tid och rättsläget är mer osäkert. Många har även frågor om vad som händer i dessa otydliga situationer och föräldrarna separerar. Ofta är det så att vid separation uppkommer fler frågor då allting ställs på sin spets.

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »