Hur man bestrider en faktura/ekonomiskt krav

Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt, men tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är i princip det samma oavsett vad.

Till att börja med ska du bestrida fakturan/kravet skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när du har bestridit kravet. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, d v s dina grunder. När du gjort det är det i princip bara att avvakta motpartens agerande. Antingen står de fast vid sitt krav eller så ger de med sig enligt ditt bestridande.

Om de står fast vid kravet skickas oftast någon form av påminnelse från motparten. Skicka i så fall en likadan skrivelse igen där du återigen anger varför du bestrider. Företag anlitar i många fall ett inkassobolag som i sin tur skickar en faktura. Privatpersoner vänder sig ofta direkt till kronofogden. Oavsett vad så fortsätter du att bestrida kraven på samma sätt då varken inkassobolag eller kronofogden är någon domstol som kan avgöra huruvida kravet är skäligt eller inte. Viktigt att poängtera är att du inte får några betalningsanmärkningar så länge du bestrider kronofogdekravet i tid, d.v.s. inom 10 dagar från det att du blivit delgiven kravet.

Om motparten efter inkassokrav/kronofogden fortsätter hävda sin rätt till betalning har denne möjlighet att gå vidare till tingsrätten. Om tvistesumman är under ett halvt prisbasbelopp (23.650kr för år 2020) så står man, med några få undantag, för sina egna rättegångskostnader oavsett vinst eller förlust i rätten.
Om ärendet däremot överstiger ett halvt prisbasbelopp så kan det vara värt att anlita ett ombud som företräder dig i rätten då det finns möjlighet att ansöka om rättsskydd/rättshjälp. Rättsskyddet/rättshjälpen täcker större delen av kostnaderna i processen(ca. 60-80 %). Den vinnande parten kan i dessa fall även kräva sina rättegångskostnader av den andre parten.

Nedan följer ett exempel på hur ett bestridande kan formuleras:

Stockholm den 1 januari 2020

Härmed bestrider jag faktura 1345678 i sin helhet på följande grunder:
1. Enligt det avtal vi undertecknat så skulle badrumsrenoveringen kosta 60.000kr. Detta belopp har jag redan betalat varför jag anser denna faktura sakna grund.
2. Dessutom har ert arbete efter besiktning inte visat sig vara fackmannamässigt utfört. Ni har också vägrat att återställa felen på ett fackmannamässigt sätt.

Med vänlig hälsning Bert Strid

Lycka till!

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »