När ska tillgångarna värderas? - Värderingstidpunkt vid bodelning

Efter en skilsmässa eller en separation brukar parterna upprätta ett bodelningsavtal där de förklarar hur egendomen ska fördelas. I samband med att ett samboförhållande upphör står det i lagen att parterna har ett år på sig att påkalla bodelning. Någon motsvarande preskriptionstid för bodelning i samband med skilsmässa finns inte i lag utan en bodelning kan genomföras direkt då man ansökt om äktenskapsskillnad eller efter exempelvis 10 år. En generell rekommendation är att den görs i nära anknytning till skilsmässan – det är både lättare och ger ofta en rättvisare bild – men frågan kan dock uppkomma vad som händer med värderingen av tillgångarna om bodelningen drar ut på tiden. När ska tillgångarna värderas?

Huvudregeln är att parterna ska redovisa sina tillgångar och skulder per brytdagen, den dag ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Värdet på en tillgång, till exempel hus eller aktier, kan gå upp och ner från brytdagen och frågan många ställer sig är om man ska ta hänsyn till denna fluktuation eller om det är värdet vid brytdatumet som gäller?

Lagstiftaren har gjort det enkelt för sig och lämnar inga svar i frågan. Enligt vissa ska värderingen avse egendomens värde vid brytdagen, enligt andra vid bodelningen. Av förarbetena och med tiden utvecklad praxis har emellertid frågan klarnat något. I praktiken föreligger en viss övervikt för en värdering då själva bodelningsavtalet upprättas (läs gärna mer här Prop. 1986/87:1 s. 159) och det resonemanget borde vara det mest förenliga med ”principerna för bodelning enligt ÄktB” att parterna tar hänsyn till de aktuella värden vid bodelningen.

Domstolarna har numera den uppfattningen att värderingstidpunkten är – om inte makarna kan komma överens – den tidpunkt då boet blivit utrett eller vid bodelningstillfället. På senare tid har såväl doktrin som rättsväsendet blivit samstämmiga om att tillgångarna ska tas upp till det värde de betingar vid bodelningstillfället eller när boet är utrett – om inte parterna kommer överens om annat.

/Jeremie Johansson, Jurist

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »