Starta aktiebolag

- Har ni skrivit aktieägaravtal?

Det är alltid mycket att fundera på om man ska starta aktiebolag. Bolaget ska registreras och dokument ska skickas in till bolagsverket. Det är dock kanske ännu mer att fundera på om man funderar på att starta det där aktiebolaget tillsammans med någon annan. Ni kanske är bästa vänner, familj eller bekanta och tänker att ni kommer lösa det frågor som kommer upp under tiden. Det har dock visat sig många gånger att det är svårt om man inte har en grund eller ett bakomliggande avtal att stötta sig mot. Är ni fler som tillsammans ska starta ett aktiebolag är därför aktieägaravtalet ofta en viktig del av att få en bra start för bolaget. Aktieägaravtalet gäller mellan er som är eller ska bli aktieägare och det är också aktieägaravtalet som styr vad som händer ifall ni tycker olika eller ifall en eller fler av delägarna inte sköter sina åtaganden gentemot de andra eller bolaget.

Det finns fler mallar på internet där ni själva kan skriva ert aktieägaravtal, då är det dock viktigt att ni själva anpassar denna mall för era ägarförhållanden samt för ert företagande. Det är också viktigt att ni ser så att alla delar ni behöver finns med i mallen. Mallar är alltid en bra grund men ofta är det väldigt generella och inte särskilt välanpassade till just er situation. Jag menar att mallar ofta helt enkelt är lite för generella. Jag menar också att det är otroligt viktigt att ni som delägare förstår exakt vilken innebörd och vilken påverkan det ni skriver i aktieägaravtalet kan ha på framtiden.

Det första som är viktigt att tänka på är att aktieägaravtalet enbart gäller er delägare. Ni kan inte genom aktieägaravtalet binda ert bolag. Exempel på avtalsvillkor som inte blir giltiga gentemot bolaget är ”Stefan Pettersson ska vara styrelseordförande” eller ”Eventuellt överskott ska delas ut till aktieägarna till den del överskottet inte är nödvändigt för att bibehålla bolagets soliditet”. Det är helt separat och ur bolagets perspektiv är det som att aktieägaravtalet inte finns. Det finns självklart sätt att reglera era överenskommelser i aktieägaravtalet även så de gäller bolaget, bland annat i bolagsordningen. Detta måste dock göras på ett korrekt sätt för att få den verkan ni önskar.

Det är även viktigt att tänka på att aktieägaravtalet är just det, ett avtal mellan två eller fler parter. Aktieägaravtalet har alltså enbart en avtalsrättslig verkan och brott mot detta avtal kan vara svårt att sanktionera. Det kan därför vara viktigt att tydligt ta in vilka konsekvenser betydande kontraktsbrott bör ha för en avtalspart. Ofta är det, speciellt i mindre bolag där ni känner varandra väl, mycket svårt när åsikterna går åt skilda håll. Aktieägaravtalet kan då vara den bästa grunden till konfliktlösning. Är aktieägaravtalet även välskrivet borde tolkningsproblematik sällan uppstå. I små bolag är det ofta väldigt svårt att hålla isär sina roller då samma personer ofta är aktieägare, sitter i styrelsen eller har ledande positioner i bolaget. Det kan då vara extra viktigt att ni verkligen förstår hur dessa roller kommer hållas isär i en eventuell tvist.

Jag vill även här nämna något om konfliktlösning. Det finns ofta intaget i aktieägaravtal hur en eventuell konflikt ska lösas. Många har säkert hört talas om skiljeförfarandet och det finns tyvärr en allmän uppfattning om att detta alternativ skulle vara ett ”billigt” alternativ. Så är dock ofta inte fallet. Domstolsprocess blir dock ofta dyrare i längden men ett skiljeförfarande kan kosta långt mer än vad ni förväntat er och för ett mindre bolag kan även den kostnaden bli oproportionerligt stor.

Slutligen så är det viktigt att tänka på att aktieägaravtalet inte har någon bolagsrättslig verkan. Ni behöver välskrivna styrdokument för bolaget såsom bolagsordning i kombination med ett välskrivet aktieägaravtal för att undvika de värsta fallgroparna. Ett välskrivet aktieägaravtal i början kan även spara er mycket tid och pengar vid en eventuell framtida konflikt. Det är därför värt att lägga tid, eftertanke och pengar på att få de första dokumenten till bolaget korrekt och tydligt formulerade.


Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »