Umgängesavtal - vad innebär det?

Det pratas mycket om umgängesavtal men frågan är vad detta innebär egentligen?
Ett barn vars föräldrar inte lever ihop har rätt till umgänge med båda föräldrarna, detta gäller såväl vid gemensam som vid ensam vårdnad. Vid en skilsmässa eller separation uppstår ofta frågan om hur barnens umgänge med respektive förälder ska regleras. Många kommer då överens om umgänget muntligt och väljer att inte skriva något avtal. Även om ni är överens om vad som ska gälla kring umgänget är det bra att skriva ett avtal för att undvika att konflikter uppstår i framtiden.

Genom att upprätta ett umgängesavtal kan föräldrarna komma överens om hur umgänget med barnet ska utövas. I avtalet kan bland annat följande punkter tas med:

• Vilka dagar barnet ska ha umgänge med vardera förälder

• Hur umgänget på storhelger och sommarlov ska utformas

• Vilka tider hämtning och lämning ska ske i samband med umgängestillfällena

• Vem av föräldrarna som ska ombesörja hämtning och lämning

• Hur eventuella resekostnader i samband med umgänget ska fördelas mellan föräldrarna

Ett umgängesavtal kan utformas på många olika sätt och det är helt beroende på föräldrarnas, och eventuellt barnets, önskemål. Ni väljer själva hur detaljerat ni vill att umgängesavtalet ska vara. Vissa nöjer sig exempelvis med att i avtalet endast ange dag för umgänge medan andra även avtalar om klockslag för hämtning och lämning av barnen m.m. Ju mer detaljerat avtalet är desto mindre blir risken för att framtida konflikter uppstår. Å andra sidan lämnar ett mindre detaljerat avtal mer utrymme för föräldrarna att vara flexibla. Hur detaljerat avtalet ska skrivas kan således bero på föräldrarnas förmåga att samarbeta och komma överens om frågor gällande barnen. Om relationen mellan föräldrarna är dålig kan ett detaljerat avtal vara att rekommendera för att minska risken för potentiella konflikter.

Jag rekommenderar alltid att man skriver så utförliga avtal som möjligt. Avtalet utgör endast basen för hur umgänget ska utövas. Det står därefter föräldrarna fritt att komma överens om att annat ska gälla istället för avtalet, till exempel länge eller kortare umgängestider, byte av dag m.m.

Familjerätten, som ingår i kommunens socialtjänst, och kan hjälpa er med olika familjeärenden, till exempel med att upprätta avtal om umgänge. Kan ni inte nå en överenskommelse genom familjerätten rekommenderar jag att ni kontaktar ett juridiskt ombud för vidare hjälp.

Ett avtal om umgänge börjar gälla när båda föräldrarna har skrivit under det. Avtalet kan också godkännas av socialnämnden, som prövar om avtalet är till barnets bästa. Avtalet har då samma rättsverkan som en dom från tingsrätten.

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »