Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

En process om vårdnad och umgänge med barn kan pågå länge, ibland i flera år. Under processens gång görs utredningar av socialtjänsten, parterna kan genomgå samarbetssamtal och tillfälliga överenskommelser kan ingås. Processen avslutas oftast när tingsrätten, efter en huvudförhandling i målet, meddelar sitt domslut. Tingsrätten kan i domen bestämma att vårdnaden ska anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo hos samt hur ofta och i vilken omfattning barnet ska träffa den andre föräldern. Det i domen fastställda umgänget måste följas, men det finns givetvis ingeting som hindrar att föräldrarna senare kommer överens om ett annat umgänge (mer eller mindre omfattande), så länge som båda parterna är med på det.

Men vad händer om bara en av föräldrarna vägrar att följa tingsrättens dom om umgänge, och parterna således inte är överens? Vilka möjligheter har den andra parten att se till att domen följs?

I exemplet nedan utgår jag från situationen att umgängesföräldern inte följer de fastställda tiderna för umgänget i tingsrättens dom. Observera att ansökan om verkställighet även kan göras då boendeföräldern inte följer domen, till exempel genom att vägra lämna ut barnet till umgängesföräldern.

I första hand bör boendeföräldern försöka ta kontakt med umgängesföräldern och uppmana denne att följa domen. Om denne, trots dessa uppmaningar inte följer domen, kan boendeföräldern vid tingsrätten ansöka om verkställighet av domen. Detta innebär att tingsrätten kan besluta att umgängesföräldern, vid vite, förpliktas att följa domen om umgänge.

Tingsrätten har att pröva om det föreligger nya omständigheter eller förhållanden som har uppstått efter att tingsrätten avkunnade sin dom och som berättigar umgängesföräldern att inte följa domen. Om det inte har inträffat något särskilt under den tiden och det inte har uppkommit några nya omständigheten kommer tingsrätten förplikta umgängesföräldern att följa domen vid äventyr av vite, vanligtvis under de fem kommande umgängestillfällena. Vitesbeloppet är inte fastställt och det kan variera mellan 2-5 000 kr per barn och umgängestillfälle som inte följs. Umgängesföräldern måste dessutom stå för sina egna såväl som boendeförälderns rättegångskostnader.

Om umgängesföräldern, trots tingsrättens beslut, inte följer domen får boendeföräldern åter vända sig till tingsrätten och begära att vitet döms ut. Umgängesföräldern förpliktas då att betala vitet samt på nytt bekosta sina egna och boendeförälderns rättegångskostnader.

I vissa undantagsfall kan tingsrätten även besluta om att barnet ska hämtas av polis. Detta förekommer dock i ytterst få fall och undviks i möjligaste mån med hänsyn till att det oftast kan göra mer skada än nytt för barnet.

Att inte följa det fastställda umgänget i tingsrättens dom kan således få stora ekonomiska konsekvenser. Om umgängesföräldern gång på gång bryter mot bestämmelserna i domen, trots att tingsrätten flera gånger dömer ut vite, kan det leda till att umgängesföräldern även förlorar sin eventuella vårdnad om barnet. För detta krävs det dock en ny process i tingsrätten.

I vissa fall kan det vara så att barnet själv vägrar träffa umgängesföräldern. Ju äldre barnet är desto svårare är det för boendeföräldern att tvinga barnet till umgänge mot dennes vilja. Boendeföräldern gör då bäst i att vända sig till tingsrätten och begära ändring av umgänget. Om tingsrätten bedömer att det finns grund för att barnet inte vill träffa umgängesföräldern kan rätten ändra det fastställda umgänget så att det blir mer förenligt med barnet bästa.

Är du i behov av juridisk hjälp?

Kontakta oss »